DERNEKLER MASASI

 

 

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU

2908 Sayılı Dernekler Kanunu iken 23.11.2004 Tarih ve 25649 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5253 sayılı dernekler kanunu 4721 Sayılı Medeni Kanuna uygun olarak yapılmış ve kanunda geçen terimlere açıklık getirilmiştir.

Kimler Dernek Kurabilir?

Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.

Dernek kurucusu olabilmeleri ile ilgili olarak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Ayrıca, onbeş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, ahlakî, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.

Oniki yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar.

Çocuk derneklerine onsekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar.

Dernek kurucusu olacak kişilerde aranan fiil ehliyetine  ne şekilde  sahip olunur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtildiği üzere; ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmamak: Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ve bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmamak yada bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm bulunmamaktır.

Ergin olmak: Onsekiz yaşını doldurmuş olmak veya onsekiz yaşın doldurmamış olduğu halde evlenmiş olmak yada onbeş yaşını doldurmuş küçüklerin kendi isteği ve velisinin  rızasıyla mahkemece ergin kılınmış olmaktır.

Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar. Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır.

Dernekler özel hukuk tüzelkişisi olup, Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen tüm hak ve yetkilere sahiptir.

Derneğin kuruluş şekli

Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

Dernek Tüzüğünün İçeriği

Dernekler Mevzuatı gereğince derneğin tüzüğünde aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

·         Derneğin adı ve merkezi. (Derneğinizin adı, daha önce kurulmuş olan bir derneğin adından farklı olmak zorundadır.)

·         Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

·         Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

·         Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

·         Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

·         Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

·         Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

·         Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

·         Derneğin gelir kaynakları.

·         Derneğin borçlanma usulleri.

·         Derneğin iç denetim şekilleri.

·         Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

·         Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

·         Dernek geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, görev ünvanı.

Dernek tüzüğünde kanunen belirtilmesi zorunlu hususlar dışında, Kanuna aykırı olmamak kaydıyla tüzükte yer alması istenilen diğer hükümler  eklenebilir.

Dernek Kuramayacak Bazı Kamu Görevlileri

1- Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu
"Yüksek Kurum Başkanının yazılı izni olmadıkça kamu yararına çalışan dernekler dışında hiç bir derneğe üye olamazlar. (2876 sayılı Kanun/ Madde 96)"

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
"Kurul üyeleri, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans ve ders veremez, sınav ve benzeri görev alamaz, her türlü ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. (4389 sayılı Kanun Madde 3/5.fıkra)

3- Emniyet personeli
"Emniyet Teşkilatı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir, Emniyet Teşkilatı bünyesinde spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler."

4- Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri
”Öğrencilikten çıkarılma halleri: 4) İzinsiz dernek ve benzeri kuruluşlar kurmak veya bunlara üye olmak" (2955 sayılı Kanun / madde 45)

5- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
"Üst Kurul üyeleri, üyelikleri süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz, özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, siyasi partiye üye olamazlar. Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır." (3984 sayılı Kanun Madde 9)

6- Rekabet Kurumu
"Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin menkul kıymetler dışındaki her türlü sermaye piyasası mevzuatı anlamındaki menkul kıymetlerini üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. 30 gün içinde bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.
Amacı sosyal yardım ve eğitim işlerine yönelmiş derneklerle vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hükmün dışındadır." (4054 sayılı Kanun Madde 25)

7- Sermaye Piyasası Kurulu
"Kurul Başkan ve üyeleri, özel bir Kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, ücret karşılığı konferans ve ders veremez, sınav ve benzeri görev alamaz, her türlü ticari amaçlı ortaklıklarda pay sahibi olamazlar. Kurul Başkan ve üyeleri, göreve başlamadan önce maliki oldukları payları ve portföyünde hisse senedi bulunan yatırım fonlarının katılma belgelerini, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımları dışındakilere satmak veya devretmek suretiyle elden çıkarmak zorundadır. Otuz gün içinde bu hükme uygun hareket etmeyen üyeler, üyelikten çekilmiş sayılır. Kurul Başkan ve üyeleri, dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamazlar." (2499 sayılı Kanun / Madde 20)

8- Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri
"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar." (3069 sayılı Kanun / Madde2)

9- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
" Banka Meclisi Başkan (Guvernör) ile Genel Kurulca seçilecek altı üyeden kurulur.
Üyelerin görevleri, özel bir kanuna dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel her hangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka bu üyeler, ticaretle uğraşamayacakları gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamazlar. Hayır dernekleri ve amaçları hayır, sosyal ve eğitim işlerine matuf vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm dışındadır." (1211 sayılı Kanun / Madde19 ve 27)

10- Yükseköğretim Kurulu
"Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunların kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuruluşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar." (2547 sayılı Kanun/ Madde6)

11- Türk Silahlı Kuvvetleri Personeli
" Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak dayanışmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle kuracakları Türkiye Emekli Subaylar, Türkiye Emekli Astsubaylar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Türkiye Muharip Gaziler derneklerinin tabi olacakları esas ve usulleri düzenler." (2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun)

12- Danıştay
"Danıştay meslek mensupları dernek kuramazlar, kurulmuş derneklere Başkanlar Kurulunun izni ile üye olabilirler, ancak üyesi oldukları derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar." (Danıştay İçtüzüğü madde 36)

Affa uğramış olsalar bile ;

1.  Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istismal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlardın biri ile mahkum olanlar,

2.  Türk Ceza Kanunu’nun 2.nci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biri ile mahkum olanlar,

3.  Türk Ceza Kanunu 312. maddesinin ikinci fıkrasında yazılı; Halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etme suçlarıyla, aynı kanunun 316, 317 ve 318. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar,

4.  Türk Ceza Kanununun 536. maddesinin 1,2 ve 3 üncü fıkralarında yazılı fiillerle aynı Kanunun 537. maddesinin 1,2,3,4 ve 5. fıkralarında yazılı fiilleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar,

Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya taksirli suçlar hariç 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,

Sürekli olarak kurulması yasaklanmış dernekleri kuranlar ve yönetenler ile dernekler için yasaklanmış faaliyetlerde bulunmaları sebebiyle Mahkemece kapatılmasına karar verilen derneklerin yöneticileri, kapatma kararının kesinleştiği tarihten, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin d bendi gereğince bir siyasi partiden kesin olarak çıkarılan veya fiilleriyle bir siyasi partinin kapatılmasına  sebep olan parti üyeleri de çıkarma kararının veya Anayasa Mahkemesinin kapatma kararının yazı ile bildirilmesinden itibaren 5 yıl süre ile, dernek kuramazlar ve derneğe üye olamazlar.

KURULMASI YASAK OLAN DERNEKLER

Anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulamaz Hukuka veya ahlâka aykırı olmamalıdır.

Türk Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,

Dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri Anayasa’da belirtilen Türkiye Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak,

Anayasa’daki temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak, 

Kanunlara, Milli Egemenliğe, Milli Güvenliğe, Kamu Düzenine ve genel asayişe, kamu yararına genel ahlaka ve genel sağlığın korunmasına aykırı faaliyette bulunmak,

Bölge, ırk, sosyal sınıf, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak,

Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi üzerinde, ırk, din, mezhep, kültür veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek veya Türk dilinden veya kültüründen ayrı dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak suretiyle azınlık yaratmak veya sınıfın veya belli bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı      olmasını sağlamak, Atatürk’ün kişiliğini, ilkelerini, çalışmalarını veya anılarını kötülemek veya küçük düşürmek, belli bir siyasi partiyi desteklemek veya aleyhinde çalışmak, siyasi partiler arasında işbirliği sağlamak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği, Mahalli İdareler veya Mahalle Muhtarları veya İhtiyar Heyeti Seçimlerinde bir siyasi partiyi veya adaylarından birini veya birkaçını veya bağımsız bir adayı veya adayları desteklemek veya kazanmalarını önlemek veya bunlar arasında işbirliği sağlamak dahil olmak üzere, her türlü siyasi faaliyette bulunmak ve sendikalarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya vakıflarla bu amaçla ortak hareket etmek gayesi ile, Türkiye Devletinin manevi şahsiyetini kötülemek veya küçültmek, suç işlemek veya suç işlemeyi teşvik veya telkin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 174. maddesinde sayılan inkılâp kanunlarını kaldırmak, değiştirmek veya bu kanunlarla yasaklanan hususları yeniden canlandırmak,

Amacıyla dernek kurulamaz.

DERNEK KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER

01. (4) Adet Dernek kuruluş bildirimi (Kaymakamlık Makamından havale ettirilecektir).

02. (4) Adet Dernek Tüzüğü (Kurucuların açık hüviyetleri adresi yazılacak), ayrıca her sayfası kurucular tarafından imzalanacaktır.

03. (2) Adet Kurucuların fotoğraflı nüfus cüzdanı sureti .

04- Kuruculardan tebligat almaya yetkili kişilerin adı soyadı adresi telefonları imzalı listesi

05. Her tüzüğün sonuna dernek organlarını oluşturana kadar derneği yönetecek olan geçici  yönetim kurulu listesi eklenecektir.

06. Dernek merkezi boş olmak kaydıyla, Dernek merkezi kiralık ise noterden tasdikli kira  kontratı, şahsa ait ise şahıs tarafından muvafakatname ve bunlarla birlikte tapu fotokopisi getirilecektir.

07. Dernek kurucuları (7) kişiden, dernek şubesi kurucuları (3) kişiden az olamaz.

08. Şube açacak dernekler genel merkezden (3) adet yetki belgesi alacaklardır.

09. Dernek kuruluş bildirimi ve kuruculuk beyannamesi dernek bürosunca verilir.

 

DERNEKÇE TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

1-      ÜYE KAYIT DEFTERİ

2-      KARAR DEFTERİ

3-      İŞLETME (GELİR GİDER) DEFTERİ

4-      DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ

5-      ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ

6-      GELEN GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ

DERNEK LOKAL MÜRACAATLARINDA İSTENİLEN BELGELER

01. Kaymakamlık makamından talep dilekçesi

02. İçkili/İçkisiz dernek lokali açılacağı hususunda yönetim kurulu kararı noter tasdikli olacak.

03. Yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri (Noter tasdikli olacak)

04. Lokal yönetmeliği (Dernek başkanı tarafından imzalanacak)

05. Kira kontratı (Noter tasdikli olacak)

06. Mülkiyet sahibinin muvafakatı (Noter tasdikli olacak)

07. Lokal açılacak binada mesken bulunuyorsa, mesken sahiplerinin noterden muvafakatı alınacaktır.

08. Lokal açılacak binada işyerleri bulunuyorsa, apartman yöneticiliğinin noter tasdikli  karar defter fotokopisi.

09. Yönetim kurulunun sorumluluğu altında açılacak lokal için lokal müdürü atanır veya noterden sözleşme yapılmak suretiyle gerçek kişiler tarafından çalıştırılacaksa bu kişilerin

a-Nüfus cüzdan sureti, (2 Resim)

b-İkametgah belgesi,

c-Savcılık belgesi istenecektir.

ALINDI BELGESİ (Gelir Makbuzu) İÇİN İSTENEN BELGELER

Yönetim kurulu karar fotokopisi. (Maliye ile anlaşmalı matbaalarca bastırılacaktır)

YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER (Derneğe gelir temin etmek için).

Yönetim kurulu kararı (Dernek Üyelerinden Seçilir)

3 Resim (3 Adet Dernek tarafından düzenlenip Yönetim kurulu Başkanı tasdik edecektir. Ayrıca Dernekler Bürosuna teslim edildiği günden itibaren yetki belgesinin süresi başlar. Yetki belgesinin süresi iki kongre arası ile sınırlıdır )

Süresi biten Eski yetki belgeleri dernekler bürosuna teslim edilmelidir.

YENİ YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTILARINDA İSTENEN BELGELER

Kaymakamlık makamına talep dilekçesi

Yönetim kurul toplantısı ile ilgili gazete ilanı (2 adet)

Genel kurul toplantısına katılacak üye listesi (2 adet)

Genel kurul toplantısı olağanüstü ise gerekçeli yönetim kurulu kararı istenecektir.

Genel kurul ile ilgili yönetim kurulu kararı.

 

DERNEK ORGANLARI DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

Dernek Organları Değişiklik Bildirim Formu (3 Adet)

Yönetim Kurulu Kararının Fotokopisi (2 Adet)

GAYRİ MENKUL ALIMINDA İSTENEN BELGELER

Kaymakamlık makamına dilekçe

Yönetim kurulu kararı

Tapunun Fotokopisi

Taşınmaz Mal Bildirimi Formu (3 Adet)

DERNEKLERİN ETKİNLİĞİNDE İSTENEN BELGELER

Kaymakamlık makamına dilekçe

Yönetim kurulu kararı (Kararda kaç adet davetiye bastırılıp, tanesi kaç liradan satılacağı belirtilecek)

Dağıtılacak davetiyeden ( 1 ) adet.

Geceye katılacak sanatçıların nüfus cüzdanı örnekleri.

Düzenlenecek gece kamu kuruluşu salonlarında ise, salon tahsis belgesi istenecektir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ İSTENECEK BELGELER

Adres Değişikliği Formu (3 Adet)

Yönetim kurulu kararı

Noter tasdikli kira kontratı

Yeni adresi apartman içi ise, apartman yönetiminin muvafakatı istenecektir.

2860 SAYILI YASA GEREĞİ İSTENEN BELGELER

a. Yardım toplama talebinde bulunan gerçek kişilerden (En az 3 Kişi)

Yardım toplamanın amacı, şekli, süresi ve faaliyet alanını içeren, ilgililerce imzalanan dilekçe.

Faaliyette görevlendireceklerin fotoğraflı ve tasdikli 2'şer adet nüfus cüzdanı örnekleri, ikametgah ilmühaberi, sabıka kayıt belgeleri ve 2'şer adet vesikalık fotoğraf.

Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayan resmi makamlardan onaylı doktor raporu, keşif özeti, inşaat projesi vb. belgeler.

Yardım toplanacak kişi gerçek şahıs ise herhangi bir geliri olup olmadığı,  mesleği, adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul malları bulunup bulunmadığı, ailedeki fert sayısı ve bunların meslekleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanıp faydalanmadıklarını içeren bilgi ve belgeler.

Faaliyette görevlendirilecekler arasında Kamu görevlileri bulunuyorsa, yetkili makamdan alınmış izin belgesi.

Faaliyetin niteliğine göre gerekli diğer belgeler.

 b. Yardım toplama talebinde bulunan tüzel kişilerden;

Yönetim Kurulu üyelerinden seçilmelidir

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler.

Yardım toplama faaliyetinin şekli, amacı, süresi, faaliyet alanı, faaliyette görevlendirilenlerin isimleri ile bu kişilerin Dernek, Vakıf, Meslek kuruluşu ve benzeri kuruluşlara üye olduklarını belirten yönetim kurulu kararı.  

 

 DERNEKLERİN BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Dernek Yönetim Kurulu Başkanları bir takvim yılına ait (01.01.2…./31.12.2…) beyannamelerini (Ek_21) Nisan Ayı sonuna kadar vermekle yükümlüdür. Süresi içerisinde beyannamesini vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.

Not: Derneklerle ilgili ayrıntılı bilgileri www.dernekler.gov.tr adresinden bulabilirsiniz.